Podmienky používania aplikácie neZávislosť

(ďalej len „PP“)

Všeobecné ustanovenia

 • Spoločnosť eSlovensko Bratislava o.z,, so sídlom Zámocká 18, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42412439, (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je Prevádzkovateľom webovej stránky neZavislost.sk, ktorej súčasťou je aj mobilná aplikácia (ďalej len „Aplikácia“), ktorú môžu tretie osoby – používatelia (ďalej len „Používateľ“) využívať vo svojich mobilných zariadeniach.
 • Aplikácia podrobne mapuje online správanie a aktivity Používateľa a zároveň mu prináša test z oblasti internetovej závislosti, zápisník, stopku, otáčaciu kartu, zdieľanie, export, motivačnú skupinu atď. Kombináciou a spracovaním týchto dát vzniknú presné a praktické odporúčania na zmenu online správania Používateľa.
 • Aplikácia je určená pre osoby, ktoré sú staršie ako 12 rokov. Inštaláciou Aplikácie a akceptovaním týchto PP Používateľ potvrdzuje, že má buď viac ako 18 rokov alebo má súhlas zákonného zástupcu na použitie Aplikácie.
 • Prevádzkovateľ je oprávneným vykonávateľom všetkých autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a práv k databáze potrebných na prevádzkovanie a poskytovanie Aplikácie ako aj jej obsahu, vrátane dizajnu, funkčnosti a príslušnej dokumentácie.

Práva a povinnosti Používateľa

 • Inštaláciou Aplikácie do mobilného zariadenia Používateľ súhlasí s týmito PP.
 • Používateľ je oprávnený používať Aplikáciu a jej obsah výhradne pre svoju osobnú potrebu.
 • Používateľ nie je oprávnený upravovať, meniť, prispôsobovať, opravovať, dopĺňať, rozvíjať, prekladať alebo akýmkoľvek iným spôsobom nakladať s Aplikáciou a jej obsahom.
 • Používateľ je zodpovedný za ochranu svojich prístupových údajov a ich nezverejnenie tretej strane.
 • Používateľ inštalovaním Aplikácii súhlasí, že sa zúčastní anonymného výskumu.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo zrušiť oprávnenia na používanie Aplikácie Používateľom, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodu.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť a dopĺňať obsah Aplikácie. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prispôsobovať obsah a funkcie Aplikácie podľa miesta a času používania Aplikácie.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený v nepravidelných časových intervaloch zasielať Používateľovi dotazníky, ktoré budú následne vyhodnotené.

Zodpovednosť

 • Za používanie Aplikácie je zodpovedný výhradne jej Používateľ.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, straty alebo ujmy spôsobené používaním Aplikácie, najmä za škodu spôsobenú inštaláciou a používaním Aplikácie na inom zariadení, hardvéri alebo softvéri a nezodpovedá za vplyv Aplikácie alebo jej obsahu na psychickú stránku Používateľa.
 • Používateľ nesmie používať Aplikáciu pre akúkoľvek nelegálnu činnosť, pri ktorej dochádza k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Používateľovi mohla vzniknúť v dôsledku postupu podľa bodu 9 týchto PP.

Ochrana osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Registráciou a používaním Aplikácie Používateľ výslovne súhlasí so spracúvaním osobných údajov, použitím osobných údajov za účelom špecifikovaným v týchto PP a poskytnutím niektorých osobných údajov zmluvným partnerom Prevádzkovateľa.
 • Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov, prípadne dokončením registrácie, Používateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.
 • Účelom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je zlepšenie funkcionality Aplikácie, prispôsobovanie zasielaného obsahu požiadavkám konkrétneho Používateľa a zlepšenie ochrany práv Používateľa a Prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ je v súvislosti s registráciou Používateľa oprávnený spracúvať nasledovný rozsah osobných údajov:
  1. rod
  2. vek
  3. stav
  4. miesto a krajina pobytu
 • Prevádzkovateľ v súvislosti s funkcionalitou Aplikácie môže získavať ďalšie anonymizované údaje ako napríklad:
  1. o údajoch pre funkciu exportu
  2. o nastaveniach funkcie stopka
  3. o informáciách funkcie zápisník
  4. o informáciách funkcie skupina
  5. o informáciách funkcie zdieľanie
  6. o výsledkoch testov
  7. o konkrétnom type a druhu mobilného zariadenia
  8. o verzii Androidu atď.

Prevádzkovateľ takto získané údaje použije výhradné na štatistické účely, vedecko-výskumné účely a za účelom zlepšenia Aplikácie a dostupného obsahu.

 • Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať anonymizované údaje tretím stranám.

Záverečné ustanovenia

 • V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto PP stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení PP nedotknutá.
 • Tieto PP sa spravujú a vykladajú podľa všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito PP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • V prípade sporov vyplývajúcich z PP, budú tieto riešené predovšetkým vzájomnou dohodou Prevádzkovateľa a Používateľa. V prípade, ak k takejto dohode nedôjde alebo v prípade porušenia týchto PP, bude ktorákoľvek strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.
 • PP predstavujú celkovú dohodu Prevádzkovateľa a Používateľa.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť PP Aplikácie, a to bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodu. Ak Používateľ po zmenách naďalej používa Aplikáciu, uvedené konanie možno považovať za súhlas s platnými PP.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

eSlovensko Bratislava
Zámocká 18
811 01 Bratislava
Slovenská republika
Web: eSlovensko.sk
Email: eslovensko@eslovensko.sk